Skip to main content

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΗΕταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε  επενδύει συνεχώς σε ανθρώπινους πόρους με στόχο την επιτυχία μέσω του ανθρώπινου δυναμικού της.  Η σταθερότητα του εργατικού δυναμικού, η προσεκτική επιλογή του προσωπικού και η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση είναι τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της Εταιρείας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι επιλεγμένες συνεργασίες με εξειδικευμένους συμβούλους και εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό ενισχύουν την αποτελεσματικότητά της και επιτρέπουν την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας.

Ο κύριος πυρήνας των στελεχών της Εταιρείας Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε περιλαμβάνει Διπλωματούχους Μηχανικούς και άλλους Επιστήμονες ιδιαίτερα εκπαιδευμένους στην μελέτη, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εποπτεία σύνθετων έργων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Μαζί με τα μόνιμα στελέχη της η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε εδραιώνει και ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της με εμπειρογνώμονες απο ένα φάσμα διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία για την αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη φάση σχεδίασης ως την υλοποίηση ενός έργου. Συγκεκριμένα, το συνεργαζόμενο με την Εταιρεία δυναμικό αποτελείται από μια πληθώρα ειδικοτήτων, όπως:

Οικονομολόγους, Πολεοδόμους, Κοινωνιολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Συγκοινωνιολόγους, Τοπογράφους, Γεωλόγους, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Βιολόγους/Θαλάσσιους Βιολόγους, Αρχαιολόγους, Διαπιστευμένα Χημικά Εργαστήρια, Διαπιστευμένα Γεωλογικά Εργαστήρια κ.α.

Διοικητικά  Στελέχη

Πανίκος Νικολαίδης

Γενικός Διευθυντής

Ο Πανίκος Νικολαίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού / Μηχανικού Περιβάλλοντος στην Κύπρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατέχει την άδεια Επαγγελματία Μηχανικού (Licensed Professional Engineer) στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Είναι Πολιτικός Μηχανικός (B.Eng. in Civil Engineering) με ειδίκευση Μηχανικού Περιβάλλοντος (M.Eng. in Environmental Engineering). Διατελεί μέλος αρκετών επαγγελματικών οργανώσεων (USA Water Pollution Control Federation, American Society of Civil Engineers, Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, Σύνδεσμο Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος). Επιπρόσθετα από τις εμπειρίες του ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Νικολαίδης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε, έχει εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για πέντε χρόνια και διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης σε διάφορες άλλες κυπριακές εταιρείες στα θέματα που άπτονται της ειδικότητας του. Έχει συντονίσει και λάβει μέρος στην εκπόνηση πολυάριθμων μελετών, σχεδιασμό, επίβλεψη κατασκευαστικών έργων και γενικά εφαρμογές συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος.  Γνωρίζει άριστα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κυπριακή Νομοθεσία στα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα του.   Έχει διατελέσει συντονιστής στην εκπόνηση διάφορων ερευνών και μελετών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ρένα Ξάνθου

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Η Ρένα Ξάνθου είναι Πολιτικός Μηχανικός (B.Eng. in Civil Engineering) με ειδίκευση Μηχανικού Περιβάλλοντος (M.Eng. in Environmental Engineering). Από το 1998 έως και σήμερα εργοδοτείται  ως μόνιμο στέλεχος της εταιρείας Νικολαϊδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε και από τη διοκητική θέση που κατέχει είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό, έλεγχο και οργάνωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και διαδικασιών, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της αφού έχει συντονίσει και λάβει μέρος στην εκπόνηση πολυάριθμων μελετών εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για έργα υποδομής (οδικά, υδραυλικά, αναπτυξιακά, κ.α), μελέτες που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC) και την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τεχνοοικονομικές μελέτες, σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχέδια δράσης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών,  σχεδιασμό τεχνικών έργων, ετοιμασία εγγράφων και γενικά εφαρμογές συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων, έχει έντονη εμπλοκή σε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της Κύπρου.

Νικόλας Νικολαίδης

Διευθυντής

Ο Νικόλας Νικολαΐδης διαθέτει περισσότερα από 8 χρόνια εμπειρία σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος και Μηχανικού Λιμενικών και Θαλάσσιων Έργων στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Νικόλας είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός από το University of Brighton (Μ.Εng Civil Engineer), στο οποίο συνέχισε τις ακαδημαϊκές της σπουδές στο Imperial College of London κατακτώντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Engineering Fluid Mechanics for the Off-shore, Coastal and Built Environment. Εργάστηκε στο Λονδίνο ως Μηχανικός Λιμενικών και Θαλάσσιων Έργων και στην Κύπρο ως Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος. Έχει εκτελέσει υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις έργου π.χ. Αρχικό Στάδιο, Λεπτομερή Σχεδιασμό, Προκήρυξη, Κατασκευή και Λειτουργία.

Ο Νικόλας έχει λάβει μέρος στα ακόλουθα:

εκπόνηση διάφορων μελετών (ακτομηχανικές, περιβαλλοντικές/στατικές/γεωτεχνικές),
προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών, μελετών σκοπιμότητας, λεπτομερή σχεδιασμό, έγγραφα διαγωνισμού έργων,
επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών και επιθεώρηση και αξιολόγηση τεχνικών έργων (λιμάνια, μαρίνες, τοίχους αντιστήριξης, θυροφράγματτα, λιμενοβραχίονες, κυματοθραύστες, προβλήτες, αποβάθρες, βιολογικούς σταθμούς, αποκατάσταση ΧΑΔΑ κ.α.).

Επίσης, ο Νικόλας έχει συμβάλει στον σχεδιασμό συστημάτων συλλογής ομβρίων υδάτων, αποχετευτικών συστημάτων (βαρύτητας και πίεσης), συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης, και υδρολογικές/υδραυλικές μελέτες. Επίσης, έχει εκπονήσει μελέτες διασποράς αέριων ρύπων και υγρών αποβλήτων, μοντέλα διάχυσης θορύβου και τεχνοοικονομικές μελέτες μεγάλων τεχνικών έργων.

Copyright© . Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,
ISO 9001:2015