Στα πλαίσια λειτουργίας οποιασδήποτε δραστηριότητας/εγκατάστασης η οποία μπορεί να προκαλέσει ρύπανση στα νερά, τον αέρα και το έδαφος, η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι υποχρεωτική με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την ετοιμασία, υποβολή και πλήρη υποστήριξη των πιο κάτω αιτήσεων μέχρι την χορήγηση τους απο τις Αρμόδιες Αρχές.

Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ)

Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 81, στο Παράρτημα ΙV και στο Μέρος 1 του Παραρτήματος V των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013 και Ν.131(Ι)/2016), υποχρεούνται να εξασφαλίσουν πριν την έναρξη λειτουργίας τους Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) απο την Αρμόδια Αρχή.
Παραδείγματα εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις πρόνοιες των πιο πάνω Νόμων είναι η βιομηχανία ενέργειας, η παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων, η βιομηχανία ορυκτών προϊόντων, η χημική βιομηχανία, η διαχείριση αποβλήτων και άλλων εγκαταστάσεων όπως παραγωγής πουλερικών και χοίρων. Επίσης στο πεδίο εφαρμογής των Νόμων εμπίπτουν οι εγκαταστάσεις καύσης, αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες καθώς και παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου.
H Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε αναλαμβάνει τη διαδικασία ετοιμασίας και υποβολής της αίτησης και παράλληλα παρακολουθεί την εξέλιξη του φακέλου μέχρι και την χορήγηση της άδειας βιομηχανικών εκπομπών απο την Αρμόδια Αρχή.

Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΔΕ)

Οι φορείς εκμετάλλευσης που διεξάγουν εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ των περί Αποβλήτων Νόμο Ν.185(Ι)/2011, υποχρεούνται να εξασφαλίσουν άδεια διαχείρισης αποβλήτων (ΑΔΕ) απο την Αρμόδια Αρχή.
Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε αναλαμβάνει τη διαδικασία ετοιμασίας και υποβολής της αίτησης και παράλληλα παρακολουθεί την εξέλιξη του φακέλου μέχρι και την χορήγηση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων απο την Αρμόδια Αρχή.

Άδεια Εγκατάστασης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΑΕΑ)

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο Ν. 82(Ι)/2009, απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, εκτός αν ο φορέας κατέχει άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε αναλαμβάνει τη διαδικασία ετοιμασίας και υποβολής της αίτησης και παράλληλα παρακολουθεί την εξέλιξη του φακέλου μέχρι και την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων απο την Αρμόδια Αρχή.

Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων (ΑΑΑ)

Με βάση το άρθρο 16 του Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος Ν. 106 (Ι)/2002, απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης η οποία προκαλεί ή δυνατό να προκαλέσει ρύπανση στα νερά ή στο έδαφος, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης κατέχει άδεια απόρριψης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
H Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε αναλαμβάνει τη διαδικασία ετοιμασίας και υποβολής της αίτησης και παράλληλα παρακολουθεί την εξέλιξη του φακέλου μέχρι και την χορήγηση της άδειας απόρριψης σε επιφανειακά νερά, στο έδαφος ή το υπέδαφος απο την Αρμόδια Αρχή.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.