Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε δραστηριοπιείται με την παροχή υπηρεσιών εμπεριστατωμένων ακτομηχανικών μελετών οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και ορθολογικό σχεδιασμό και βελτιστοποίηση παράκτιων τεχνικών και λιμενικών έργων με στόχο την περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων χώρων.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
⦁ Ιστορική έρευνα ακτογραμμής
⦁ Βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση
⦁ Επιτόπου έρευνα με φωτογραφική τεκμηρίωση
⦁ Δειγματοληψία ιζήματος και εργαστηριακές αναλύσεις⦁ Αριθμητική προσομοίωση της παράκτιας συμπεριφοράς
 Προτάσεις αποκατάστασης και προστασίας της ακτής

⦁ Σχεδιασμός θαλάσσιων έργων.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.