Η Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα είδη και τους οικότοπους με στόχο τη διαφύλαξη τους. Η Μελέτη Δέουσας αξιολογείται κατά τη διαδικασία εξέτασης έργων ή σχεδίων που εμπίπτουν ή γειτνιάζουν με περιοχές του Δικτύου Natura 2000.


Αντίστοιχα, το άρθρο 16 του Νόμου περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης (Ν.153(Ι)/2003) προνοεί ότι «Κάθε σχέδιο ή έργο […], το οποίο δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση περιοχής που εμπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης, αλλά δύναται να την επηρεάζει, καθ’ αυτό ή από κοινού με άλλο σχέδιο ή έργο, υπόκειται σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του στην περιοχή, λαμβάνοντας καθοριστικά υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής αυτής και της οικείας ειδικής ζώνης διατήρησης […]».

Η εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα της Εταιρείας Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε διαθέτει πολυετή εμπαιρία στη διενέργαια επιτόπιων παρατηρήσεων για την καταγραφή των πληθυσμών, τις συμπεριφορές τους και τη βιοτική τους κατάσταση. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πεδίο αξιολογούνται με στόχο τη διαπίστωση των πιέσεων και απειλών που δημιουργούνται στο βιολογικό περιβάλλον από την υλοποίηση ενός έργου, τόσο κατά το κατασκευαστικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του.  Απώτερος στόχος είναι η αξιολόγηση και παρουσίαση  εναλλακτικών λύσεων στο στάδιο σχεδιασμού ενός έργου, με στόχο την εξάλειψη των επιπτώσεων στα είδη και οικοτόπους. 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.