Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Για πληθώρα έργων, εγκαταστάσεων και μονάδων, είτε προς αδειοδότηση είτε υφιστάμενων έργων (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, διαφόρων τύπων βιομηχανικές αναπτύξεις, αυτοκινητόδρομους, γεννήτριες, κοκ), απαιτείται πολύ συχνά από τις Αρμόδιες Αρχές, η εκτίμηση της διασποράς αέριων ρύπων ή οσμών. Η εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, την τεχνική γνώση και πείρα στο αντικείμενο της ανάπτυξης μοντέλων διασποράς αέριων ρύπων και οσμών.

Οι συνήθεις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα πλαίσια των πιο πάνω μελετών περιλαμβάνουν:
⦁ Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης της διασποράς ρύπων και οσμών με τη χρήση κατάλληλου και αναγνωρισμένου λογισμικού (ΙΜΜΙ). Κατά την ανάπτυξη των μοντέλων αυτών λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης (τοπογραφία, τοπικά ανεμολογικά δεδομένα).
⦁ Τα αποτελέσματα των μοντέλων αυτών δίνονται σε μορφή διαγραμμάτων τα οποία εκφράζουν τη διασπορά των αέριων ρύπων είτε των οσμών.
⦁ Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και σύγκριση αυτών σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια που ορίζει η νομοθεσία και σχετικοί κανονισμοί.

Η ετοιμασία των μελετών διασποράς αέριων ρύπων και οσμών εκπονούνται σύμφωνα με αποδεκτές διεθνώς μεθόδους και με τις απαιτήσεις των Αρμόδιων Τμημάτων.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.