Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος.
Η εκτίμηση της διάχυσης του θορύβου ζητείται από διάφορες Αρμόδιες Αρχές για πληθώρα έργων, είτε προς αδειοδότηση είτε υφιστάμενα. Ορισμένα έργα από αυτά τα έργα αφορούν: διαφόρων τύπων αναπτύξεις κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, κατά το στάδιο λειτουργίας βιομηχανικών αναπτύξεων, κατά το στάδιο λειτουργίας επιχειρήσεων που παράγουν αυξημένα επίπεδα θορύβου (πχ. καφετέριες, εστιατόρια κοκ.), για αυτοκινητόδρομους και για λοιπές αναπτύξεις.
Η εταιρεία μας διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, την τεχνική γνώση και πείρα στο αντικείμενο των μελετών διασποράς θορύβου.

Οι συνήθεις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα πλαίσια των πιο πάνω μελετών περιλαμβάνουν:
⦁ Επιτόπου μέτρηση των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου
⦁ Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης της διάχυσης του θορύβου με τη χρήση κατάλληλου και αναγνωρισμένου λογισμικού (ΙΜΜΙ).
⦁ Τα αποτελέσματα των μοντέλων αυτών δίνονται σε μορφή διαγραμμάτων τα οποία εκφράζουν τη διάχυση θορύβου με σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους.
⦁ Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και σύγκριση αυτών σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια που ορίζει η νομοθεσία και σχετικοί κανονισμοί.

Η ετοιμασία των μελετών διάχυσης του θορύβου εκπονούνται σύμφωνα με αποδεκτές διεθνώς μεθόδους και με τις απαιτήσεις των Αρμόδιων Τμημάτων.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.