Το έμπειρο Πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Εταιρείας Νικολαϊδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε, είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις ανάγκες κάθε ιδιωτικής επιχείρησης και οργανισμού και να τους κατευθύνει με σκοπό να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα για την κατάρτιση των εργαζομένων τους και των διοικητικών στελεχών τους.

 

Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Κατάρτισης προσαρμόζεται στο προφίλ κάθε ιδιωτικής επιχείρησης / οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική δομή της, το είδος των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτήν, τους στρατηγικούς στόχους και τις απαιτήσεις της διοίκησης.

Η θεματολογία των Προγραμμάτων Κατάρτισης που καλύπτει το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Εταιρείας παρουσιάζεται στον Κατάλογο Προγραμμάτων Κατάρτισης. Όλα τα Προγράμματα Κατάρτισης του Καταλόγου επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ.

Τα βασικά κριτήρια συμμετοχής σε επιχορηγούμενα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης ((De minimis) είναι τα ακόλουθα:

⦁ Οι δικαιούχοι παρακολούθησης επιχορηγούμενων προγραμμάτων κατάρτισης από την ΑνΑΔ είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι ημικρατικοί οργανισμοί, οι δημοτικές/κοινοτικές αρχές, καθώς και άνεργοι

⦁ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα άτομα, στα οποία καταβάλλονται οι ανάλογες εισφορές της μισθοδωσίας τους στις Υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

1

Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου στους χώρους εργασίας

2

Απαιτήσεις και Πρακτικές Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας κατά ISO 45001:2018

3

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

4

Σύνταξη και Εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5

Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Προδιαγραφές Σύνταξης Περιβαλλοντικών Μελετών

6

Απαιτήσεις και Πρακτικές Εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015

7

Απαιτήσεις και Πρακτικές Εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

8

Απαιτήσεις και Πρακτικές Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

 

 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.