Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών εμπορικών επιπτώσεων που αφορούν εμπορικές αναπτύξεις, οι οποίες απαιτούνται  για σκοπούς αδειοδότησης. 

Στα πλαίσια της μελέτης εμπορικών επιπτώσεων γίνεται περιγραφή της εμπορικής ανάπτυξης, αναλύονται οι υφιστάμενες αναπτυξιακές τάσεις στην περιοχή μελέτης και σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία γίνεται ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου κατανομής του εμπορίου. Τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο και λαμβάνοντάς τα υπόψη γίνεται εκτίμηση των εμπορικών επιπτώσεων τις οποίες θα επιφέρει μια πιθανή ανέγερση νέας εμπορικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.