Σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018 [Ν. 127(Ι)/2018], για την υλοποίηση νέων έργων και τον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) που εμπίπτουν σε κατηγορία έργων του Πρώτου ή του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, απαιτείται η ετοιμασία Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) ή η υποβολή Έκθεσης Πληροφοριών για σκοπούς έκδοσης Γνωμάτευσης ή Αιτιολογημένης Διαπίστωσης της Περιβαλλοντικής Αρχής και την ενσωμάτωση της Γνωμοδότησης στις αποφάσεις της Πολεοδομικής Αρχής.

Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως: βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων. Η αδειοδότηση αφορά τόσο στην πραγματοποίηση νέων όσο και στην επέκταση υφιστάμενων έργων.

Το επιστημονικό προσωπικό της Νικολαϊδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε διαθέτει βαθιά επιστημονική γνώση, είναι ενήμερο για την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ορθή ερμηνεία της, και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, με στόχο την υποστήριξη των αναγκών που δημιουργούνται για την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση έργων του Παραρτήματος Ι & ΙΙ του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν. 127(Ι)/2018]. Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC), σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επιπλέον και μελέτη με το σύνολο των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Β.Δ.Τ.) που λαμβάνουν χώρα.

Όραμα της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος μέσω της εξεύρεσης τεχνικών λύσεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η πλήρως αρμονική συμβίωση ενός έργου με το βιοτικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών της η Εταιρεία αναλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου μέχρι την έδκοση της Γνωμάτευσης ή Αιτιολογημένης Διαπίστωσης απο την Αρμόδια Αρχή.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.