Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε περιλαμβάνεται και η εκπόνηση Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εργοταξίου (ΣΠΔΕ) για διάφορα αναπτυξιακά έργα. Σκοπός του ΣΠΔΕ είναι η ενημέρωση και η καθοδήγηση των Εργολάβων που θα συμβληθούν με τον Εργοδότη του Έργου, για τα διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν στο εργοτάξιο, καθώς και για τις ευθύνες τους ως προς το περιβάλλον και την πολιτεία. Τα μέτρα αυτά καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και τους όρους της Γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Βασικός στόχος του ΣΠΔΕ είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πτυχών (ποιότητα αέρα, παραγωγή στερεών αποβλήτων κ.α.) που προκύπτουν ή επηρεάζονται από τις κατασκευαστικές εργασίες ενός Έργου. Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής του ΣΠΔΕ διασφαλίζονται τα πιο κάτω:
⦁ Λήψη όλων των μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων, όπως αυτά καθορίστηκαν στη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών.
⦁ Λήψη όλων των μέτρων όπως καθορίζονται στους όρους της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης.
⦁ Εφαρμογή όλων των ενεργειών και περιορισμών που θεωρούνται αναγκαίοι για την ελαχιστοποίηση ή/και εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
⦁ Αποτελεσματική διαχείριση του Έργου με γνώμονα το περιβάλλον και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα εργοτάξια.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.