ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Waste-to-Wheel Project 0618/27 

2019-σήμερα

-

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Κύπρος

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project, το οποίο χρηματοδοτείται από το Life Plus (LIFE 11 ENV/CY/859)

2012 - 2014

29%

European Comission

Κύπρος

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα: Impact Assessment for the Adoption of CO2 Emission Trading for Maritime Transport, το οποίο χρηματοδοτείται από το Life Plus (CY/08/00461)

2010-2012

33%

European Comission

Κύπρος

Environmental Policy Support tool for recycling in  island LIFE07/ENV/CY/000081

2009 - 2013

22%

European Comission

Κύπρος

Guidelines to the Cyprus Competent Authorities for Policy Formulation for sustainable Development of pig farms in compliance with EU-Practice-LIFE03/TCY/CY/000021

2004 - 2006

28%

European Comission

Κύπρος

Subcontracting for the project SMAP-Urban Air Quality Improvement Through Air Quality and Mobility Plans and the Intuitional Strengthens of Local Administration of Air Quality

2004

100%

European Commission

Κύπρος

Phase – In of chemical substances, which are already on the markets in the candidate countries

2002

100%

European Comission

Κύπρος

Preparation of the Cyprus competent aauthorities for the design and implementation of a noise policy in Cyprus – Life Third Countries – LIFE03 TCY/CY/0/18

2002

45%

European Comission

Κύπρος

Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα θορύβου και καταπολέμηση του με έμφαση στις συνθήκες των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2002

100%

European Comission

Κύπρος

Ecological threat caused by the impοrt of flora and fauna in  Cyprus

2002

100%

European Comission

Κύπρος

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΙΠΕ με τίτλο: «Ανίχνευση και διαχείριση διαρροών σε αστικά δίκτυα υδατοπρομήθειας με χρήση ασύρματων αισθητήρων»

2009

100%

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Κύπρος

 

Νικολαΐδης & Συνεργάτες

ΜΕΝΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
  • Προβολές: 5251