ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Τσερίου

2012, 2013

100%

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Κύπρος

Υπό αναθεώρηση προγράμματος δράσης για προστασία των ευπρόσβλητων περιοχών από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

2011

100%

Τμήμα Γεωργίας

 Κύπρος

Υπό τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού

2011

100%

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Κύπρος

Εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για την περίοδο 2010-2020

2010-2011

100%

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κύπρος

Ετοιμασία Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για μείωση της ρύπανσης της θάλασσας από χερσαίες πηγές ρύπανσης

2005

100%

UNDP

Κύπρος