Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Ιδρυτική Αρχή και κυριότερος στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει υπηρεσίες σε τομείς που αποσκοπούν στην υλοποίηση σύγχρονων αναπτυξιακών έργων, προγραμμάτων και έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με ταυτόχρονη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας και σεβασμού του Περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των πιο πάνω η εταιρεία Νικολαίδης και Συνεργάτες συνδυάζει τις απαιτήσεις των πελατών ΚΑΙ προσεγγίζει τις διάφορες δραστηριότητες με τον άριστο αειφορικό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και πρότυπα, παρέχοντας τις καλύτερες τεχνικές και περιβαλλοντικά αποδοτικές λύσεις.