ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία Νικολαΐδης και Συνεργάτες δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:
 • Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και Προκαταρκτικών Μελετών Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Π.Ε.Ε.Π.) από την υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων και Σχεδίων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστημάτων Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ατυχημάτων.
 • Σχεδιασμός κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Σχεδιασμός Συστημάτων συλλογής, άντλησης, μεταφοράς και επεξεργασίας υγρών, στερεών και αέριων τοξικών και μή αποβλήτων και ομβρίων υδάτων.
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες, Εμπορικές Μελέτες και εξειδικευμένες Μελέτες Ηχορύπανσης.
 • Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Διαχειριστικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας.
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και αερίων ρύπων.
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού,συστημάτων αφαλάτωσης υφάλμυρου και αλμυρού νερού.
 • Μελέτες Κατασκευής, Οργάνωσης και Λειτουργίας για Άδεια Συλλογής, Μεταφοράς και Διαχείρισης αποβλήτων.
 • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας.
 • Γενικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα θέματα Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση συστημάτων για ορθολογιστική και αποδοτική χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων.