Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στα πλάισια υλοποίησης ενός αναπτυξιακού έργου ή έργου υποδομής. Το αντικείμενο των μελετών αυτών περιλαμβάνει:
⦁ Την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
⦁ Τον προσδιορισμό των κυκλοφοριακών προβλημάτων
⦁ Τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων
⦁ Την παρουσίαση προτάσεων για επίλυση κυκλοφοριακού προβλήματος.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.