Σκοπός του Νόμου περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον απο Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα (N. 102(Ι)/2005) είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.


Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι µια συστηµατική διαδικασία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόµενων πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
⦁ Διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω μιας επιστημονικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο σχέδιο ή πρόγραμμα σε στρατηγικό επίπεδο
⦁ Καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας
⦁ Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
⦁ Εξέταση υπαλλακτικών λύσεων
⦁ Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή προγράμματος
⦁ Σύστημα παρακολούθησης των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος

Η Εταιρεία Νικολαϊδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε έχει εμπλακεί μέχρι σήμερα στην εκπόνηση των πιο κάτω ΣΜΠΕ:
⦁ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της Επαρχίας Λάρνακας
⦁ Εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για την περίοδο 2010-2020
⦁ Υπό αναθεώρηση προγράμματος δράσης για προστασία των ευπρόσβλητων περιοχών από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης
⦁ Υπό τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού
⦁ Υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Τσερίου

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.