Ο σχεδιασμός και οι μελέτες τεχνικών έργων αποτελούν ένα απο τα κύρια αντικείμενα υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν όλη τη διαδικασία απο την αρχική μελέτη μέχρι την τελική κατασκευή ενός έργου.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία μέσου του πλήρως καταρτισμένου επιστημονικού και έμεπιρου προσωπικού της, δραστηριοποιείται στα πιο κάτω:
⦁ Προμελέτες
⦁ Τοπογραφικές Μελέτες
⦁ Υδρολογικές/Υδραυλικές Μελέτες
⦁ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
⦁ Στατικός και Αντισεισμικός Σχεδιασμός
⦁ Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων
⦁ Οριστικές και Μελέτες Εφαρμογής
⦁ Αδειοδότηση (Πολεοδομική άδεια, Άδεια Οικοδομής, Άδεια τελικής έγκρισης, κλπ)
⦁ Ετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης & Προκυρήξεων Διαγωνισμού
⦁ Ετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών, δελτίων ποσοτήτων και προυπολογισμού για την κατασκευή τεχνικών έργων

Ενδεικτικά, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ακόλουθες κατηγορίες έργων:
⦁ Μελέτη & Σχεδιασμός έργων αποχέτευσης ομβρίων και επεξεργασμένων
⦁ Υδρολογικές/Υδραυλικές Μελέτες για έργα και επεμβάσεις που επηρεάζουν υδατορέματα
⦁ Μελέτη & Σχεδιασμός δικτύων άρδευσης/ύδρευσης/πίεσης
⦁ Μελέτη & Σχεδιασμός αντλιοστασίων
⦁ Μελέτη & Σχεδιασμός δεξαμενών αποθήκευσης υγρών και στερεών αποβλήτων
⦁ Μελέτη & Σχεδιασμός για μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
⦁ Μελέτη & Σχεδιασμός Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
⦁ Τεχνική επίβλεψη έργων κατά τη διάρκεια κατασκευής

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.